We are expanding! Check out our programming while the museum is closed.

Search the Collection

355 objects found.

ENGLISH (Okitsu, kiyo ni ga seki; kiyo ni dera) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
ENGLISH (Okitsu, kiyo ni ga seki; kiyo ni dera) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.18
Ejiri from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Ejiri from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.19
Nihonbashi (Morning View), Station 1, from The Fifty-Three Stations of the Tokaido Road (Reisho Edition)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Nihonbashi (Morning View), Station 1, from The Fifty-Three Stations of the Tokaido Road (Reisho Edition)
1848-1849
PR.972.64.1
Fuchu from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Fuchu from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.20
Maruko from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Maruko from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.21
Fujieda from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Fujieda from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.23
Suruga Bank of Oi River (Shimada, Oi-gawa) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Suruga Bank of Oi River (Shimada, Oi-gawa) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.24
ENGLISH (Kanaya saka; ------; oi-gawa) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
ENGLISH (Kanaya saka; ------; oi-gawa) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.25
ENGLISH ( Nissaka, --- --- ishi; mu kanyama; koyu no nakayama) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
ENGLISH ( Nissaka, --- --- ishi; mu kanyama; koyu no nakayama) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.26
Special Road of Akiba Mountain (Kakegawa, Akiba-yama betsudo) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Special Road of Akiba Mountain (Kakegawa, Akiba-yama betsudo) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.27
ENGLISH (Fukuroi, meibutsu --- gawa da-ko) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
ENGLISH (Fukuroi, meibutsu --- gawa da-ko) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.28
ENGLISH (Mitsuke, Tenryu-gawa --- fune) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
ENGLISH (Mitsuke, Tenryu-gawa --- fune) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.29
Shinagawa, Station 2, from The Fifty-Three Stations of the Tokaido Road (Reisho Edition)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Shinagawa, Station 2, from The Fifty-Three Stations of the Tokaido Road (Reisho Edition)
1848-1849
PR.972.64.2
Hamamatsu from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Hamamatsu from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.30
Maisaka from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Maisaka from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.31
Arai from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Arai from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.32
View of Shiomi Slope (Shirasuga, Shiomi-zaka) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
View of Shiomi Slope (Shirasuga, Shiomi-zaka) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.33
Monkey Horse Race Track (Futakawa, Saru-ga-baba) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Monkey Horse Race Track (Futakawa, Saru-ga-baba) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.34
ENGLISH (Yoshida, Roku getsu ju go nichi Ten no sai) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
ENGLISH (Yoshida, Roku getsu ju go nichi Ten no sai) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.35
ENGLISH (Goyu, kogaido nonoga wara) from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
ENGLISH (Goyu, kogaido nonoga wara) from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.36
Akasaka from the series Tokaido (Reisho)
Utagawa (Ando) Hiroshige, Japanese, 1797 - 1858
Akasaka from the series Tokaido (Reisho)
1848-1849
PR.972.64.37
Close
Hood Museum